✅ Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ – bài tập toán lớp 3

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 3

✅ Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ – bài tập toán lớp 3

Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhà cung cấp đo độ dài

Lý thuyết Bảng nhà cung cấp đo độ dài


Bài tập Bảng nhà cung cấp đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Nhà cung cấp nào dưới đây không phải là nhà cung cấp đo độ dài?

𝓐. ki-lô-métB. métC. lítD. đề-xi-mét

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1dm = ….mm là?

𝓐. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3: Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

𝓐. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 5dm3cm = ….cm là?

𝓐. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 4m, 3m2dm và 36dm là:

𝓐. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm

Bài tập tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3m4cm = ….cm2km = …hm9dm4cm = … cm6dm = ….mm5hm = …m4m7dm = …dm6m3cm = …cm70cm = …dm

Bài 2: Tính:

20dam + 13dam45hm – 19hm170m + 15m320cm – 50cm16dm Ҳ 784dm : 3

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3dm4cm …30cm4hm5dam … 50dam15dm … 1m5dm6m4cm…600cm5dm4cm … 54cm7m6cm … 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng nhà cung cấp đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5CDAAC

Bài tập tự luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm – 19hm = 26hm170m + 15m = 185m320cm – 50cm = 270cm16dm Ҳ 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam < 50dam15dm = 1m5dm6m4cm > 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về Đo lường và nhà cung cấp đo lường

1 thế kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bài 1.

1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:

𝓐. 1 vòng

Ɓ. 12 vòng

₵. 24 vòng

𝓓. 13 vòng

Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 giờ 30 phút [ ] 230 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:

𝓐. >

Ɓ. <

₵. =

𝓓. Không có dấu nào

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

α. 20kg =……….. gam

ɓ. 36 tấn =……. tạ

¢. 10OOg =….. kg

{d}. 2000kg =….. tạ

Bài 5. Mỗi tuần có 7 ngày, hỏi:

α. 7 tuần có bao nhiêu ngày?

ɓ. 140 ngày bằng bao nhiêu tuần?

¢. 200 ngày bằng bao nhiêu tuần?

Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày mai của ngày hôm qua là:

𝓐. hôm kia

Ɓ. ngày hôm nay

₵. ngày mai

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Những tháng trong năm có 30 ngày là:

𝓐. 4, 7,9, 11.

Ɓ. 5, 6, 9, 11.

₵ . 4, 6, 9, 11.

Xem Thêm  GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1 TUẦN 5

Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

α. 8m 5cm =……… cm ɓ) 6km 4m =……… ɱ

ɓ. 5m 4dm =…….. dm……………….. {d}) 7cm 6mm =…… mm

Bài 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

α. 8m 4dm =…….. dm………………..

ɓ. 72 tấn 3 tạ =……………. tạ

¢. 9m 15cm =…… cm………………..

{d}. 5 tấn 62 yến =………. yến

e. 7km 6m =………. ɱ………………..

ƒ. 4yến9kg=……………. kg

Bài 10. Trong một năm, những tháng dương lịch nào có 31 ngày?

Lời giải Bài tập Đo lường và nhà cung cấp đo lường

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

Ɓ. 12 vòng

Bài 3.

Ɓ. <

Bài 4.

α. 20kg = 20 000g

ɓ. 36 tấn = 360 tạ

¢. 1000g = 1 kg

{d}. 2000kg = 20 tạ

Bài 5.

α) 7 tuần có số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

ɓ) 140 ngày bằng số tuần là:

140 : 7 = 20 (tuần)

¢) Ta có:

200 : 7 = 28 dư 4

Vậy 200 ngày bằng 28 tuần 4 ngày

Đáp số:

α) 49 ngày;

ɓ) 20 tuần;

¢) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

Ɓ. Ngày hôm nay

Bài 7.

₵. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

α. 8m 5cm = 805cm

ɓ. 5m 4dm = 54dm

¢. 6km 4m = 6004m

{d}. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

α. α) 8m 4dm = 84dm

ɓ. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

¢. 9m 15cm = 915cm

{d}. 5 tấn 62 yến = 562 yến

e. 7km 6m = 7006m

ƒ. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.

Trong một năm dương lịch, những tháng sau đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Luyện tập bảng nhà cung cấp đo độ dài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Cách làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu :  3m 2dm = 32dm

3m 2cm = ………. cm

4m 7dm = ………. dm

4m 7cm = ………. cm

2. Tính :

α) 8dam + 5 dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km  × 4 = ……………….8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3. Điền “>, <, =” vào chỗ chấm :

6m 3cm  ….  7m6m 3cm  ….   6m6m 3cm  ….  630cm6m 3cm  ….  603cm

4. Một tấm vải dài 6m, người ta đã lấy ra 4dm để may túi. Hỏi tấm vải sót lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài giải

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 8m 6cm = … cm

𝓐. 86                   Ɓ. 860             ₵. 806                   𝓓. 608

Các bài toán về Đại lượng và nhà cung cấp đo độ dài

Bài 3: Điền dấu > , < , = vào chỗ trống
{d}) 100m=1hm
e) 10mm=1cm
Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đại lượng và đo đại lượng

Bài 1: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu dm?

Xem Thêm  Bài dự thi Viết cảm nhận về một cuốn sách mà em yêu thích (22 mẫu) Mẫu bài viết về cuốn sách tôi yêu

Bài 2: An cưa một khúc gỗ dài thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa ra dài 7dm và An đã cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa lúc đầu của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3: Sợi dây thứ nhất dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và 1/2 sợi dây thứ 3. Hỏi ba sợi dây dài bao nhiêu milimet?

Bài 4: Có 1 quả cân 1kg và một quả cân 2kg, 1 cân đĩa. Hỏi có thể cân được nhiều nhất là bao nhiêu kg gạo qua hai lần cân?

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 38 kg. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao nhiêu kg để bao gạo thứ hai chỉ con hơn bao thứ nhất 3kg?

Bài 6: Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân 1kg. Làm thế nào để chỉ một lần cân có thể chia số gạo thành hai phần: một phần 4kg và 1 phần 3kg?

Bài 7: Toàn đố Minh: “Thời gian từ đầu ngày đến “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ “bây giờ” đến hết ngày. Đố bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời thắc mắc của Toàn.

Bài 8: Ở một tháng hai nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của tháng hai này là ngày thứ mấy?

Bài 9: Hiện tại bố 32 tuổi gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10: Mẹ Na đem 80000 đồng đi chợ, mẹ Na mua thịt hết 32000 đồng, mua cá hết 14000 đồng, mua rau hết 2000 đồng. Hỏi mẹ Na sót lại bao nhiêu tiền?

Bài 11: Bố có hai tờ giấy loại 50000 đồng, bố mua sách hết 32000 đồng, mua báo hết 4000 đồng và mua xăng hết 18000 đồng. Hỏi bố sót lại bao nhiêu tiền?

Bài 12: Minh có 20000 đồng gồm 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minh có thể có những loại giấy bạc nào?

Bài 13: Có 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để qua một lần cân lấy ra được 7 kg đường?

BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

7 ɱ = …………cm7 ɱ = ………dm=………….mm1 ɱ 7cm =……………….cm2 ɱ = …… dm =…….cm9 ɱ = ………dm=………….cm5 km 6 hm =……………….hm5 km = ………dam=………….m3 km = ………hm=………….m7 km 8 dam  =………………dam7 hm = ………dam=………….m6 ɱ = …………mm9 ɱ 8 dm = ……………..dm4 km = ……hm = =…………m5000 ɱ = …………..km9 ɱ 7 cm = ……………..cm8 hm = …………m80 hm = …………..km7 dm 9 cm = ……………cm7 km = …………m7 00 dam =………….km8 dm 7mm = ……………mm

2. Tính :

Xem Thêm  Đáp án chi tiết Trọn bộ bài tập thì hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng cao

32 ɱ Ҳ 3 =……………..48 cm : 2 =……………..45 dm + 28 dm  =……………..46 ɱ : 2 =……………..96 dm : 3 =……………..36 ɱ + 42 ɱ  =……………..28 hm Ҳ 6 =……………..84 dam : 4 =……………..270 ɱ + 45 ɱ =……………..47 km Ҳ 3 =……………..28 hm : 2 =……………..317 ɱ  – 52 ɱ   =……………..61 ɱ Ҳ 4 =……………..48 hm : 2 =……………..21 ɱ : 3   =……………..28 dm Ҳ 6 =……………..63 cm : 3 =……………..45 dam : 5  =……………..36 cm : 3 =……………..5 cm + 8 cm  =……………..63 hm : 7   =……………..

3. Điền dấu ( <, > = ) vào chố chấm:

3m 5 dm ………35 dm 8 km 7 hm ………….805 hm3m 5 dm ………3m 8m 1 dm  …………80 dm6 ɱ 7 cm ………..7 ɱ 8 cm 9 mm ………89 mm6 ɱ 7 cm ………..607 cm 8 cm 9 mm ………809 mm6 ɱ 7cm ………..670 cm 8 cm 9 mm ………7 cm 9 mm8 km …………9km 8 cm 9 mm ………890 mm8 km 7 hm ………….85 hm 8 km 7 hm ………….850 hm 

Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bài tập toán lớp 3

 

Giải bài tập Toán 3, Toán 3 đầy đủ số học và hình học

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1327 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài tập toán lớp 3 như là cuốn để học tốt Toán lớp 3. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK Toán lớp 3

  Giải bài tập Toán lớp 3 hay nhất

  • Tác giả: vietjack.com
  • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8958 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toán lớp 3 | Giải Toán lớp 3 | Giải bài tập Toán lớp 3 hay nhất | Giải bài tập Toán 3 Tập 1, Tập 2 | Bài tập Toán lớp 3 | Đề thi Toán lớp 3 – Hệ thống toàn thể các bài giải bài tập Toán lớp 3 ngắn gọn, đầy đủ, bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 3 giúp các bạn học tốt môn Toán 3 hơn.

  Tổng hợp trọn bộ các dạng bài tập toán lớp 3 – Itoan

  • Tác giả: itoan.vn
  • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6473 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các dạng bài tập toán lớp 3 bao gồm 6 dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Xuyên suốt chương trình học hệ thống lại tri thức rất trọng yếu.

  Toán Lớp 3 – Trắc nghiệm Toán Lớp 3 có giải đáp và lời giải cụ thể

  • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
  • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5194 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi thăm dò chất lượng môn Toán Lớp 3 miễn phí với đầy đủ giải đáp, lời giải cụ thể giúp các em luyện tập và củng cố tri thức hiệu quả.

  Bài tập cuối tuần lớp 3 chuẩn nhất, Bài tập cuối tuần môn Toán, Tiếng

  • Tác giả: taimienphi.vn
  • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7222 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần lớp 3 cả năm tổng hợp rất nhiều các dạng bài tập trong chương trình tri thức lớp 3 của 2 môn học chín- Thủ thuật Bài tập cuối tuần lớp 3 Hay

  Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Bài tập