Dịch vụ khách hàng

Chi phí sửa chữa

STT Tên Giá (VNĐ)
I Kid-Talk  
1 Vỏ máy 57.500
2 Cáp 19.000
3 Camera 181.000
4 Đế viết 38.000
5 Ổ pin 19.000
6 Loa ngoài 57.500
7 Thay toàn bộ mạch chính 1.146.000
II Tot-Talk & Smart-Talk  
1 Vỏ máy 57.500
2 Loa 38.000
3 Pin 71.000
4 Đế viết 38.000
5 Camera 181.000
6 Thay toàn bộ bo mạch chính 1.146.000
III easy-Talk 815  
1 Dram 116.000
2 Loa 43.000
3 Cáp 19.000
4 IC DSP 185.000
5 Vỏ máy 191.000
6 Bộ chấu pin 50,000
7 Màn hình 155.000
8 Mạch âm thanh 105.000
9 Mạch gắn thẻ nhớ 54.000
10 Mạch nguồn 51.000
11 Mạch chính 465,000
12 Mạch màn hình 71.000
13 Mạch phím (phải,trái) 108.000
14 Mạch điều khiển (phải,trái)) 83.000
IV easy-Talk 813  
1 Cáp 20.000
2 Loa 43.000
3 Màn hình 150.000
4 Bộ chấu pin 50.000
5 Card âm thanh 76.500
6 Mạch nguồn 51.000
7 Mạch chính 364.000
8 Mạch phím (phải,trái) 108.000
9 Mạch điều khiển (phải,trái) 83.000
V easy-Talk 818  
1 Loa 45.000
2 Màn hình 258.000
3 Bộ chấu pin 50.000
4 Mạch chính 608.000
5 Mạch phím (phải,trái) 108.000
6 Mạch điều khiển phải 186.000
7 Mạch điều khiển trái 108.000